Ik heb een administratieve vraag

Ik ben huurder bij everecity> IK HEB EEN ADMINISTRATIEVE VRAAG

 

 

Hoe wordt mijn huur berekend ?

De berekening van de huur is technisch gezien uiterst “ingewikkeld”.

U dient te onthouden dat de berekening rekening houdt met :

 • de inkomsten van het gezin
 • het aantal kinderen ten laste (voor dewelke u kinderbijslag ontvangt)
 • de persoon met een erkende handicap van meer dan 66%
 • de waarde van de woning.

Hoe en wanneer moet ik mijn huur betalen ?

 • Via domiciliëring: U kunt een domiciliëringsaanvraag indienen via een formulier dat beschikbaar is op de website of door naar een permanentie te gaan.
 • Per overschrijving: bij het begin van elke maand ontvangt u een huurafrekening met het totaal te betalen bedrag voor de lopende maand. U moet de Belgische gestructureerde mededeling vermelden die onder aan de afrekening aangeduid is ***/****/*****.
 • De huur moet vóór de 10e van elke maand betaald worden op de Belfiusrekening BE94 0910 1970 8914. Na de 20e gaat de maatschappij ervan uit dat u te laat bent met het betalen van de huur en zal zij u een herinneringsbrief toesturen.

 Let wel: u moet de betalingsbewijzen bijhouden, want in geval van een geschil zouden die door EVERECITY opgevraagd kunnen worden.
U moet elke maand controleren of uw domiciliëring goed uitgevoerd werd.

Wat is de jaarlijkse herziening van de huur ?

De jaarlijkse herziening laat toe om uw huurdersdossier te actualiseren. Dankzij deze actualisering wordt uw huur correct berekend in functie van uw inkomsten, de kinderen ten laste (voor dewelke u kinderbijslag ontvangt), de gehandicapte of mindervalide personen (66%) die erkend zijn in uw gezin, en de woning die u bewoont, en die al dan niet aangepast is aan uw gezinssamenstelling.
Elk jaar ontvangt u in de maand juni een omzendbrief waarop u verplicht bent te antwoorden.
Indien u niet antwoordt, of indien het dossier onvolledig is, ondanks de talrijke herinneringen, dan zal u gestraft worden: uw huur zal worden verhoogd tot de NHW.

 

Huurlasten, wat zijn dat ?

Het zijn alle uitgaven die door de maatschappij gedaan worden voor de woning, het gehele gebouw en de omgeving van uw woonplek die wettelijk ten laste van de huurder zijn.

U betaalt een maandelijkse provisie, die opgenomen is in de rubriek “huurlasten” van uw huurafrekening, die overeenkomt met een twaalfde van het voorziene jaarlijkse bedrag.

Eén keer per jaar wordt u het bedrag van de factuur meegedeeld door EVERECITY.
De factuur wordt berekend in functie van alle uitgaven die voor rekening van de huurder zijn volgens de wettelijke regels en het aantal maanden dat de huurder de woning huurt.

Het bedrag van de nieuwe provisies kan vervolgens aangepast worden in functie van de voorziene uitgaven.

Wat zijn provisies voor de verbruiken ?

Dat is het bedrag dat u per maand betaalt voor verwarming, koud water en warm water. Het jaarlijks verbruik wordt verdeeld over twaalf gelijke maandelijkse provisies.

Eén keer per jaar wordt een verrekening opgesteld in functie van uw persoonlijk verbruik.

Het bedrag van de factuur wordt u meegedeeld door EVERECITY.

Vervolgens kan het bedrag van de nieuwe provisies aangepast worden volgens uw persoonlijke verbruiken.

Let wel: voor sommige woningen moet u deze provisies aan uw energie- en waterleverancier betalen bij de ondertekening van uw huurcontract, EVERECITY zal u laten weten of u een abonnement moet nemen bij een energie- of waterleverancier.

Een lid van mijn gezin verlaat mijn gezin

 • De nieuwe gezinssamenstelling, die door het gemeentebestuur afgeleverd wordt, moet worden overgemaakt. U kunt dit document afgeven tijdens een permanentie, of via het e-mailadres everecity@everecity.be of per brief naar het adres A. Vermeylenlaan 58/1 – 1140 Evere sturen.
 • Bij een overlijden moet u de overlijdensakte meebrengen.
 • Na ontvangst zal de verhuringcel uw huurdersdossier actualiseren en u een brief schrijven indien er nog andere documenten bezorgd moeten worden.

Ik wil graag een persoon extra inschrijven in mijn gezin

 • U moet een formulier invullen dat beschikbaar is op de site of bij het onthaal & info.
 • Daarbij moet u verplicht de volgende elementen voegen: de kopie van de identiteitskaart van de in te schrijven persoon en het bedrag van zijn of haar eventuele inkomsten.
 • Uw aanvraag zal worden onderzocht en u zult een brief ontvangen met de gemotiveerde aanvaarding of weigering van deze inschrijving.

Ik wil een persoon onderdak bieden in mijn woning

 • Het is toegelaten om een persoon onderdak te geven in zijn woning gedurende een periode van maximum 3 maanden.
 • Deze persoon kan zich niet inschrijven op uw adres.
 • Na 3 maanden gehuisvest te zijn geweest, zal deze persoon uw woning moeten verlaten. Als dat niet gebeurt, dan riskeert u zware sancties.
 • U kunt een verzoek tot voorlopige huisvesting indienen door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de website of op onthaal-info.

Mijn inkomsten zijn in de loop van het jaar veranderd

 • Ik krijg een pensioen : breng het bedrag van het pensioen binnen. Uw huur zal worden aangepast op de eerste dag van de 2e maand na de ontvangst van uw aanvraag.
 • Ik lijd inkomensverlies : u moet het bewijs leveren van de huidige inkomens van alle meerderjarige gezinsleden. Uw aanvraag zal worden onderzocht en in geval van minstens 20% inkomensverlies ten opzichte van de inkomsten die bij de jaarlijkse herziening in aanmerking genomen worden, zal de huur aangepast worden op de eerste dag van de 2e maand die volgt op de ontvangst van uw aanvraag.
 • Ik werk opnieuw en mijn inkomen is gestegen : bezorg ons de loonbrief. In principe zal uw huur niet aangepast worden vóór de volgende jaarlijkse herziening.

Ik ben vergeten om EVERECITY op de hoogte te brengen van een verandering in mijn situatie

 • Een verandering niet melden, kan gelijkgesteld worden met het verbergen ervan. Dat geeft aanleiding tot een fraudesituatie die streng bestraft wordt.
 • Elke situatie wordt geanalyseerd door de directie, die een beslissing neemt met kennis van alle elementen van het dossier.

Ik verlaat mijn woning met alle leden van mijn gezin

 • Ik informeer EVERECITY door middel van een gedateerde en ondertekende brief.
 • De opzegtermijn bedraagt 3 maanden vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de ontvangst van de opzeg van het huurcontract. Voorbeeld: opzeg ontvangen op 10 juni begindatum van de termijn = 1juli einddatum van de termijn = 30 september
 • Als ik naar een tehuis ga, dan wordt de termijn beperkt tot 1 maand
 • U ontvangt een ontvangstbewijs en een brief met alle instructies voor uw uittrede

Ik wil me van meubels / zitbanken / huishoudtoestellen ontdoen

Het is verboden om grof huisvuil achter te laten in de gemeenschappelijke ruimten of in de directe omgeving van het gebouw op straffe van een boete, die zal worden opgelegd door het Agentschap Net Brussel, de gemeente Evere of EVERECITY.
 • Ik laat ze niet achter in de gemeenschappelijke ruimten of in de directe omgeving van het gebouw.
 • Ik bel naar Net Brussel: 0800 981 81
 • Ik bel naar de dienst netheid van de gemeente: 0800 11 517
 • Ik breng ze naar de stortplaats aan de Jules Bordetlaan

Als ik aan sluikstorten doe, dan riskeer ik een boete van 150 tot 1000€. Let op: men ziet u !
De diensten van Net Brussel en de gemeente zijn GRATIS !!!!

 

Mijn woning is te groot of te klein

Dat wil zeggen dat er niet genoeg of te veel kamers zijn voor mijn gezinssamenstelling. 

En dat ik deze woning al meer dan twee jaar bewoon 

 • Ik dien een mutatie-aanvraag in, waarvan het formulier beschikbaar is op de website of op onthaal & info.
 • De aanvraag wordt onderzocht en u ontvangt een brief met de gemotiveerde aanvaarding of weigering.
 • Uw aanvraag wordt ingeschreven op een wachtlijst.
 • De wachttijd is afhankelijk van het aantal woningen die aangepast zijn aan uw gezinssamenstelling en aan het aantal aanvragen die de uwe voorafgaan.

Mijn woning is geschikt maar …

 • Ik kan mijn woning niet meer verlaten, want ik heb gezondheidsproblemen die me dat beletten (mobiliteitsproblemen)
  En/of

  Er werd ernstige technische problemen vastgesteld door EVERECITY en deze technische problemen kunnen niet binnen een redelijke termijn opgelost worden.
 • Dan mag ik een “transferaanvraag” indienen, bij dewelke ik alle bewijzen voeg die mijn aanvraag motiveren. Het formulier is beschikbaar op de deze website of op onthaal & info.
 • De aanvraag wordt onderzocht en u ontvangt een brief met de gemotiveerde aanvaarding of weigering van uw aanvraag.
 • Uw aanvraag wordt ingeschreven op een wachtlijst.
 • De wachttijd is afhankelijk van het aantal woning die aangepast zijn aan uw gezinssamenstelling en aan het aantal aanvragen die de uwe voorafgaan.

 

Ik heb problemen om mijn huur te betalen

 • Ik meld dat onmiddellijk aan EVERECITY, hetzij per telefoon op het nummer 02/430 65 00, hetzij per brief naar A. Vermeylenlaan 58/1 – 1140 Evere, hetzij per e-mail naar everecity@everecity.be
 • Voor elk onbetaald bedrag moet een reden opgegeven worden!
 • Ik vraag een afbetalingsplan aan volgens de regels die opgesteld werden.
  .

Ik heb problemen om de afrekening van de huurlasten te betalen

 • Ik meld dat onmiddellijk aan EVERECITY, hetzij per telefoon op het nummer 02/430 65 00, hetzij per brief naar A. Vermeylenlaan 58/1 – 1140 Evere, hetzij per e-mail naar everecity@everecity.be
 • Voor elk onbetaald bedrag moet een reden opgegeven worden!
 • Ik dien een aanvraag voor een afbetalingsplan in volgens de regels die opgesteld werden en waarvan het formulier beschikbaar is op de website of op onthaal & info.

Ik heb problemen om de factuur van mijn water-/energieverbruik te betalen

 • Ik meld dat onmiddellijk aan EVERECITY, hetzij per telefoon op het nummer 02/430 65 00, hetzij per brief naar A. Vermeylenlaan 58/1 – 1140 Evere, hetzij per e-mail naar everecity@everecity.be
 • Voor elk onbetaald bedrag moet een reden opgegeven worden!
 • Ik vraag een afbetalingsplan aan volgens de regels die opgesteld werden.

 

 Ik wil graag een garage of een kelder of een fietsenparking huren

 • Ik vraag dat schriftelijk aan via het formulier dat beschikbaar is op de website of op onthaal en info.
 • Uw aanvraag wordt ingeschreven op een wachtlijst
 • De huur dient maandelijks betaald te worden en wordt opgenomen in uw huurafrekening

 Ik wil een moestuinperceel huren

 • Ik vraag dat schriftelijk aan via het formulier dat beschikbaar is op de website of op onthaal en info.
 • Uw aanvraag wordt ingeschreven op een wachtlijst
 • De huur moet jaarlijks betaald worden op de Belfiusrekening BE94 0910 1970 8914

 

[helpful]