Ik beheer mijn kandidatuur

Hoe lang is de inschrijving geldig ?

Uw kandidatuur is geldig totdat u een woning wordt toegewezen.

Maar

Let wel: u bent VERPLICHT om :

  • Uw kandidatuur om de 2 jaar te vernieuwen (vanaf een even jaar. Voorbeeld: 2018, 2020, 2022…). De huisvestingsmaatschappij waar u uw aanvraag hebt ingediend, zal u schriftelijk laten weten op welk ogenblik u uw aanvraag moet vernieuwen.
  • De huisvestingsmaatschappij (waar u uw aanvraag hebt ingediend) op de hoogte brengen van een verandering van uw adres en/of gezinssamenstelling binnen een termijn van 2 maanden.

INDIEN U DEZE VERPLICHTINGEN NIET NAKOMT, DAN ZAL UW KANDIDATUUR GESCHRAPT WORDEN.

Wat is een schrapping ?

Uw aanvraag wordt geschrapt (= uit de wachtlijst verwijderd) in bepaalde situaties die door de wet voorzien worden… En u moet alles van nul herbeginnen !!!

In welke situaties komt er een schrapping ?
  • Als u uw inschrijving niet binnen de 3 maanden na het verzoek om vernieuwing vernieuwt.
  • Als u niet meer aan de toelatingsvoorwaarden voldoet (inkomen, eigendom, enz.).
  • Als u een verandering in uw adres en/of gezinssamenstelling niet binnen een termijn van 2 maanden meedeelt
  • Als u een valse verklaring doorstuurt
  • Als u een voorwaarde verbergt die u uitsluit van de toewijzing van een sociale woning (voorbeeld: eigenaar zijn)
  • Als u bedrog pleegt om één of meer bijkomende voorkeurrechten te krijgen
  • Als u de toewijzing van een woning weigert zonder geldige reden

De sociale huisvestingsmaatschappij moet u haar beslissing tot schrapping meedelen binnen de 30 werkdagen, per aangetekende brief. Gedurende 6 maanden zult u zich niet opnieuw bij een andere sociale huisvestingsmaatschappij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen inschrijven.

U kunt een klachtenprocedure instellen tegen deze beslissing.

Hoe lang moet men wachten alvorens een woning te krijgen ?

De wachttijd wordt bepaald door :

  • Het aantal kandidaten dat op de wachtlijst staat
  • Het aantal woningen dat elke maand vrijkomt
  • Het type woning dat vrijkomt (1, 2, 3 of meer kamers….)

En

Uw situatie :

  • Het aantal voorkeurrechten dat u gecumuleerd hebt
  • Uw gezinssamenstelling en de leeftijd van de kinderen

De wachttijd wordt steeds langer… de wachttijd bedraagt verscheidene jaren… en deze situatie evolueert jammer genoeg naar nog meer jaren wachttijd.

Waarvoor dienen de voorkeurrechten ?

De voorkeurrechten bepalen uw plaats op de wachtlijsten van de huisvestingsmaatschappijen waarbij u ingeschreven bent.

Hoe kan men zijn voorkeurrechten doen gelden ?

Voor elke situatie moet het bewijs van de voorkeurrechten geleverd worden. Elk bewijs zal worden onderzocht door de sociaal afgevaardigde, die zijn akkoord zal geven om de voorkeurrechten waarop u recht hebt toe te kennen. De in te dienen documenten zijn opgenomen in punt 7 van het inschrijvings formulier en in het Ministerieel Besluit: Voorkeurrecht