Ik betrek een sociale woning

Voordat u eindelijk uw sociale woning mag betreden, moet u noodzakelijkerwijs alle verplichtingen vervullen in verband met de ondertekening van een huurcontract, de samenstelling van huurwaarborg, de storting van vennootschapsaandelen, een brandverzekering en een plaatsbeschrijving bij intrede.

Welk huurcontract zal ik krijgen ?

Uw situatie op het ogenblik van de ondertekening van het huurcontract zal het type van huurcontract bepalen.

  • Huurovereenkomst van bepaalde duur : duur = 9 jaar voor alle nieuwe huurders vanaf 01/01/2013. De huurovereenkomst van bepaalde duur kan om de 9 jaar hernieuwd worden onder bepaalde voorwaarden die vermeld zijn in het Ministerieel Besluit.
  • Huurovereenkomst van onbepaalde duur : Indien u of een persoon van uw gezin een erkende handicap van 66% heeft en/of ouder is dan 65 jaar op het ogenblik dat het huurcontract ondertekend wordt. Voor alle huurders die hun woning vóór 01/01/2013 betrokken hebben.

Het huurcontract werd binnen de 2 maanden na de ondertekening bij het kadaster geregistreerd door de eigenaar. Een ondertekend en geregistreerd exemplaar werd u binnen de 6 maanden na intrede in de woning bezorgd.

De bijlagen bij het huurcontract
  • Het huishoudelijk reglement : aandachtig te lezen want dit document (versie 2018) stelt de huurder in staat om zijn rechten en plichten ten aanzien van de sociale huisvestingsmaatschappij te kennen.
  • De plaatsbeschrijving : deze wordt samen met u en een door de maatschappij aangeduide deskundige opgesteld bij de overhandiging van de sleutels van de woning.
Huurwaarborg

De huurwaarborg wordt geregeld door de artikelen 13, 14 en 40 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 en door artikel 23 van het Huurwaarborg

De wettekst voorziet in 3 vormen van huurwaarborg. Het is aan u om, alvorens het huurcontract te ondertekenen, te beslissen welk model voor u het meest geschikt is.

  • U stort uw huurwaarborg in één keer. Het bedrag is gelijk aan twee keer de betaalde huurprijs exclusief lasten en moet tussen een minimumbedrag en een maximumbedrag liggen.
   Er zal een afspraak vastgelegd worden, waarbij de maatschappij een rekening “huurwaarborg” op uw naam zal openen en er het bedrag op zal storten. De intresten komen u ten goede.
  • U stort uw huurwaarborg geleidelijk. Het bedrag is gelijk aan drie keer de betaalde huurprijs exclusief lasten en moet tussen een minimumbedrag en een maximumbedrag liggen.
   U zult elke maand (maximum 12 maanden) een bedrag storten op de rekening van de maatschappij. Op het ogenblik dat de waarborg volledig samengesteld is, zal het bedrag op een rekening “huurwaarborg” gestort worden, die everecity vooraf op uw naam zal hebben geopend. Vanaf dit ogenblik zullen de geproduceerde intresten voor u zijn.
  • Bankwaarborg “OCMW”: toegekend door het OCMW onder bepaalde voorwaarden; wendt u tot het OCMW van uw gemeente.
De vennootschapsaandelen

everecity is een huurderscoöperatieve. Wanneer u een woning toegewezen wordt, wordt u ook vennoot. Dit is verplicht… u hebt geen keuze !

Om vennoot te worden, “koopt” u aandelen in verscheidene stortingen tot een totaal van 1500€. De eerste storting van 375€ vindt plaats vóór uw intrede in de woning. Vervolgens zult u 12€ storten tot er een nieuw bedrag van 375€ samengesteld is. En daarna zult u 3€ per maand storten tot het bedrag van 1500€ bereikt is.

De brandverzekering

Vóór uw intrede in de woning moet u bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze een brandverzekeringspolis afsluiten die zal aanvangen op de datum van de plaatsbeschrijving bij intrede, voor de hele tijd dat u de woning betrekt.

De volgende risico’s moeten gedekt zijn :

  • Brand: uw meubels en verhaal van de buren
  • Storm en vorst, waterschade, glasbreuk

U moet aan uw verzekeringsmaatschappij melden dat de huisvestingsmaatschappij een verzekering van het type “integrale brandverzekering” heeft afgesloten, die een clausule van afstand van verhaal ten aanzien van de huurder omvat.
Indien u een kelder en/of een garage huurt, dan moeten die opgenomen worden in uw brandverzekering.

Huur

De berekening van de huur is technisch gezien buitengewoon “ingewikkeld”.

U dient te onthouden dat de berekening rekening houdt met :

  • de inkomsten van het gezin
  • het aantal kinderen ten laste (voor dewelke u kinderbijslag ontvangt)
  • de persoon met een erkende handicap van meer dan 66%
  • de waarde van de woning.
Hoe wordt de huur van mijn sociale woning berekend ?

De lasten

Huurlasten, wat zijn dat ?

Het zijn alle uitgaven die door de maatschappij gedaan worden voor de woning, het gehele gebouw en de omgeving van uw woonplek die wettelijk ten laste van de huurder zijn.

U betaalt een maandelijkse provisie, die opgenomen is in de rubriek “huurlasten” van uw huurafrekening en overeenkomt met een twaalfde van het voorziene jaarlijkse bedrag.

Eén keer per jaar wordt het bedrag van de factuur door everecity meegedeeld.
De factuur wordt berekend in functie van alle uitgaven die voor rekening van de huurder zijn volgens de wettelijke regels en het aantal maanden dat de huurder de woning huurt.

Het bedrag van de nieuwe provisies kan vervolgens aangepast worden in functie van de voorziene uitgaven.

 

Wat zijn provisies voor de verbruiken ?

Dat is het bedrag dat u per maand betaalt voor verwarming, koud water en verwarming van het water. Het jaarlijks verbruik wordt verdeeld over twaalf gelijke maandelijkse provisies.

 

Eén keer per jaar wordt een verrekening uitgevoerd in functie vanuw persoonlijke verbruiken of de oppervlakte van de woning waarin u woont.

Het bedrag van de factuur wordt u meegedeeld door everecity.

Vervolgens kan het bedrag van de nieuwe provisies aangepast worden volgens uw persoonlijke verbruik.

 
Voor sommige woningen moet u deze provisies aan uw energie- en waterleverancier betalen. Bij de ondertekening van uw huurcontract zal  everecity u laten weten of u een abonnement moet nemen bij een energie- en/of waterleverancier.
Plaatsbeschrijving bij intrede

Deze wordt uitgevoerd in aanwezigheid van uzelf en van een door de maatschappij aangeduide deskundige. Het document wordt door de 2 partijen ondertekend en u ontvangt een exemplaar.

Bij de plaatsbeschrijving bij intrede neemt de deskundige de stand op van de calorimeters, de water-, elektriciteits- en/of gasmeters en maakt hij gedetailleerde aantekeningen over de staat van de woning.

Ten slotte ontvangt u de sleutels van uw woning!

De lasten en het verbruik van de leegstaande woningen zijn ten laste van everecity, evenals die van de kantoren en andere lokalen.

Welke administratieve stappen komen er na de plaatsbeschrijving ?

U moet contact opnemen met de energieleverancier die u kiest. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren omdat Sibelga de meters snel afsluit. Het heropenen van de meters kost ongeveer 150€.

Voor de watermeter zal everecity de documenten voor de overname van de watermeter op uw naam aan Vivaqua overmaken.

U biedt zich vervolgens met het document dat u bij de ondertekening van het huurcontract werd overhandigd, aan bij de gemeente Evere om u te laten inschrijven.

De lasten en het verbruik van de leegstaande woningen zijn ten laste van everecity, evenals die van de kantoren en andere lokalen.

Ik betrek mijn woning
  • Ik vraag aan de maatschappij waar mijn verhuiswagen mag parkeren zonder de directe omgeving van mijn gebouw te beschadigen.
  • Ik leef de regels voor het gebruik van de lift na (zie Huishoudelijk Reglement).
  • Ik gebruik een lift wanneer de ligging van mijn appartement dat vereist.
  • Ik respecteer mijn buren en maak geen lawaai na 22u.
  • Ik leef in goed nabuurschap samen in mijn gebouw.
Ik wil me van meubels / zitbanken / huishoudtoestellen ontdoen
Het is verboden om grof huisvuil achter te laten in de gemeenschappelijke ruimten of in de directe omgeving van het gebouw op straffe van een boete, die zal worden opgelegd door het Agentschap Net Brussel, de gemeente Evere of everecity.
   • Ik laat ze niet achter in de gemeenschappelijke ruimten of in de directe omgeving van het gebouw.
   • Ik bel naar Net Brussel: 0800 981 81
   • Ik bel naar de dienst netheid van de gemeente: 0800 11 517
   • Ik breng ze naar de stortplaats aan de Jules Bordetlaan

Als ik aan sluikstorten doe, dan riskeer ik een boete van 150 tot 1000€. Let op: men ziet u !
De diensten van Net Brussel en de gemeente zijn GRATIS !!!!