Ik wil mij inschrijven

Een sociale woning, wat is dat ?

Het is een woning die afgestemd is op uw gezinssamenstelling en waarvan de huur berekend wordt in functie van de inkomens van uw gezin. 

Heb ik recht op een sociale woning ?

Ja, indien u aan 3 voorwaarden voldoet :

  • uzelf of een meerderjarig lid van uw gezin is ingeschreven in het bevolkingsregister
  • noch uzelf noch een lid van uw gezin is eigenaar
  • het totaal van de inkomens van uw gezin is niet hoger dan het toegelaten maximum
Hoe schrijf ik mij in om een sociale woning aan te vragen ?

U moet een inschrijvingsformulier invullen.

Waar kan ik dat inschrijvingsformulier verkrijgen ?

U hebt 2 optiers :
    a. Je kunt het officiële formulier downloaden door op deze link te klikken : formulier
    b. U kunt een inschrijvingsformulier vragen bij eender welke sociale huisvestingsmaatschappij of bij de BGHM.

Hoe vul ik dat inschrijvingsformulier in ?

Alle instructies zijn vermeld in het inschrijvingsformulier of op de site van de BGHM.

Naar waar moet ik het inschrijvingsformulier sturen ?

Het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier, vergezeld van alle gevraagde documenten, moet worden afgegeven bij of per post verstuurd worden naar een sociale huisvestingsmaatschappij naar keuze.

Let wel: dit is een unieke keuze die niet kan worden gewijzigd, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

Hebt u voor everecity gekozen ? U hebt 2 optiers :

    a. Stuur uw formulier naar : Avenue Auguste Vermeylen 58/1 – 1140 Evere.
    b. Stuur uw formulier per email : everecity@everecity.brussels

Hoe lang is de inschrijving geldig ?

Uw kandidatuur is geldig tot u een woning wordt toegewezen.

Maar

Let wel: u moet

  • uw kandidatuur VERPLICHT om de 2 jaar vernieuwen (vanaf een even jaar. Bijvoorbeeld: 2018, 2020, 2022…). De huisvestingsmaatschappij waar u uw aanvraag hebt ingediend, zal u schriftelijk laten weten op welk ogenblik u uw aanvraag moet vernieuwen.
  • De huisvestingsmaatschappij (waar u uw aanvraag hebt ingediend) op de hoogte brengen van een verandering van uw adres en/of gezinssamenstelling binnen een termijn van 2 maanden.

SI VOUS NE RESPECTEZ PAS CES OBLIGATIONS VOTRE CANDIDATURE SERA RADIEE

 

Wat is een schrapping ?

Uw aanvraag wordt geschrapt (= uit de wachtlijst verwijderd) in bepaalde situaties die door de wet voorzien worden… En u moet alles van nul herbeginnen !!!

In welke situaties komt er een schrapping ?

Uw aanvraag wordt geschrapt (= uit de wachtlijst verwijderd) in bepaalde situaties die door de wet voorzien worden… En u moet alles van nul herbeginnen !!!

In welke situaties komt er een schrapping ?
  • Als u uw inschrijving niet binnen de 3 maanden na het verzoek om vernieuwing vernieuwt.
  • Als u niet meer aan de toelatingsvoorwaarden voldoet (inkomen, eigendom, enz.).
  • Als u een verandering in uw adres en/of gezinssamenstelling niet binnen een termijn van 2 maanden meedeelt
  • Als u een valse verklaring doorstuurt
  • Als u een voorwaarde verbergt die u uitsluit van de toewijzing van een sociale woning (voorbeeld: eigenaar zijn)
  • Als u bedrog pleegt om één of meer bijkomende voorkeurrechten te krijgen
  • Als u de toewijzing van een woning weigert zonder geldige reden

De sociale huisvestingsmaatschappij moet u haar beslissing tot schrapping meedelen binnen de 30 werkdagen, per aangetekende brief. Gedurende 6 maanden zult u zich niet opnieuw bij een andere sociale huisvestingsmaatschappij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen inschrijven.

 

everecity registreert alle oproepen en externe briefwisseling.
Elke betwisting kan per gewone brief worden gericht aan everecity, op zijn administratieve zetel. De
huurder ontvangt binnen de 10 kalenderdagen een ontvangstbewijs en binnen een maximale termijn
van 30 kalenderdagen een schriftelijk antwoord op zijn betwisting.
Een formele klachtenprocedure is voorzien door artikel 76 van de Huisvestingscode waarbij een klacht
aangetekend of tegen ontvangstbewijs kan worden ingediend bij everecity door elke belanghebbende.