De afdeling financiën

De afdeling Financiën beheert alle financiële bewegingen in verband met de huurders en het beheer van everecity.

Zij is met name belast met de jaarlijkse staat van lasten en verbruik, de situatie van de rekeningen van de coöperant-huurders, de betalingen, de terugbetalingen, de opstelling van de afsluitingsverklaring en de follow-up van de huurwaarborgen.

Hier zijn enkele financiële vragen die u misschien interesseren:

Wat is een jaarlijkse servicekostenafrekening volgens de Brusselse Huisvestingscode?

De huur die u betaalt bestaat enerzijds uit een reëel huurbedrag en anderzijds uit een voorziening voor servicekosten. Het voorschot dat u betaalt is een voorschot op de huurkosten, waarvan de jaarafrekening meestal eind mei wordt verstuurd. Bij everecity heeft de verklaring betrekking op een kalenderjaar.

De Brusselse huisvestingscode legt bepaalde regels op voor het verhalen van kosten in verband met gebouwen die door sociale huurders worden bewoond. Dit is wat everecity kan opnemen in de afrekening, afhankelijk van de locatie van de huurder:

 

  1. Leveringen, personeel en exploitatiekosten in verband met klein onderhoud, reparaties en schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten;
  2. Leveringen, personeel en exploitatiekosten in verband met het onderhoud van groenvoorzieningen;
  3. De bezoldiging en de sociale lasten van de conciërge of opzichter, betaald door de onderneming, met uitsluiting van loon in natura, met dien verstande dat deze kosten niet kunnen worden opgeteld bij die bedoeld in punt 1 indien zij betrekking hebben op het werk van dezelfde persoon;
  4. De kosten van klein onderhoud en inspectie van liften, centrale verwarmingssystemen, inclusief het schoonmaken van schoorstenen en ventilatiesystemen;
  5. Kosten voor het verwijderen van afval en grote voorwerpen;
  6. Kosten die voortvloeien uit door de vennootschap ten behoeve van huurders gesloten contracten;
  7. Kosten in verband met het huren, aflezen en onderhouden van water- en energieverbruiksmeters;
  8. De kosten voor het verbruik van water, gas, elektriciteit en olie in verband met de woning, voor zover deze door de maatschappij worden betaald, alsmede die voor de gemeenschappelijke ruimten. Het in dit punt bedoelde verbruik is als volgt verdeeld:
   1. Indien er voor elke woning individuele meters zijn, wordt het verbruik van deze woningen bepaald op basis van de stand van de individuele meters, en wordt het verbruik van de gemeenschappelijke delen gelijkelijk over alle woningen verdeeld;
   2. Indien er slechts één collectieve meter is, wordt het verbruik als volgt verdeeld:
     1. 80% wordt verdeeld volgens de oppervlakte van de woningen of op basis van de aflezing van de individuele meettoestellen;
     2. 20% wordt gelijkelijk verdeeld over alle woningen
  1. Kosten in verband met door de vennootschap uitgevoerde herstelwerkzaamheden die overeenkomstig de bepalingen van de huurovereenkomst ten laste van de huurder komen. De kosten in verband met dit punt zijn voor rekening van de huurder die ze heeft veroorzaakt.
Wat is de servicekostenafrekening?

Het is de regularisatie tussen de bedragen aan voorzieningen die u voor een jaar hebt betaald en uw aandeel in de kosten die de vennootschap voor haar huurders in datzelfde jaar heeft gemaakt.

Wat zijn de verschillende kosten in een servicekostenoverzicht?

De gefactureerde kosten omvatten energieverbruikskosten en huurkosten:

Kosten van energieverbruik:

  • Gas
  • Water
  • Elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten

Huurkosten gemaakt door de vennootschap voor rekening van haar huurders:

  • Onderhoudsproducten en -uitrusting :
   • Facturen voor de aankoop van materiaal en producten die nodig zijn voor het schoonmaken en onderhouden van de gemeenschappelijke ruimten (doeken, zeep, borstels, wissers, schorten);
   • Facturen voor contracten voor het reinigen van tapijten, ramen, spiegels, enz. in de gemeenschappelijke ruimten (bv. inkomhal, gangen).
  • Omgeving en groene zones :
   • Facturen van hoveniersbedrijven waarmee we onderhoudscontracten hebben;
   • Facturen voor eventuele werkzaamheden aan de omgeving en recreatiegebieden (snoeien van bomen, enz.).
  • Schoonmaak/Verzorger/Surveillance :
   • Kosten in verband met het brutosalaris (al dan niet onderworpen aan de RSZ), bijdragen aan de RSZ (Office National de la Sécurité Sociale), betaalde vakantiedagen, bonussen en diverse voordelen, verzekeringen die ten behoeve van de personeelsleden zijn afgesloten en deel uitmaken van hun salarispakket.
  • Controle en onderhoud van liften :
   • Facturen met betrekking tot onderhouds- en controlecontracten voor liften;
   • Eventuele kosten voor onderhoud op afstand.
  • Controle en onderhoud van verwarmingsinstallaties :
   • Facturen voor onderhoudscontracten, ketelcontroles en eventuele ontkalking van ketels;
   • Eventuele kosten voor energiecontroles;
   • Eventuele forfaitaire kosten voor de vervanging van thermostatische kranen.
  • Hygiëne :
   • Facturen voor insecten- en ongediertebestrijding;
   • Verwijdering van grote voorwerpen;
   • Eventuele kosten voor de huur en/of aankoop van bakken en/of containers.
  • Veiligheid :
   • Facturen voor onderhoudscontracten voor brandblussers en brandkranen;
   • Facturen voor onderhoudscontracten voor bewakings- en beveiligingssystemen (camera’s, enz.);
   • Eventuele kosten voor het controleren van brand- en ontruimingssystemen en, in voorkomend geval, vervangingskosten voor vandalisme wanneer de dader niet kan worden geïdentificeerd;
   • De brandverzekeringstoeslag voor het “opgeven van regres”.
  • Andere overeenkomsten ten behoeve van huurders :
   • Facturen betreffende het onderhoudscontract voor waterontharders en de levering van wateronthardingszout;
   • Facturen in verband met de opgezette technische controle (buiten de telefonische meldpunten van everecity).
  • Onderhoud van riolen, stortplaatsen, richels :
   • Facturen met betrekking tot het reinigen van riolen en algemene lozingszuilen
Waarom verandert het maandelijks te betalen bedrag na de jaarlijkse servicekostenafrekening?

Na de servicekostenafrekening berekent everecity de nieuwe voorzieningen op basis van de volgende factoren :

  • het werkelijke verbruik van het huishouden in het voorgaande jaar,
  • prognoses van prijsstijgingen door energieleveranciers, bewakingskosten en/of buitengewone lasten, enz.
  • Het nieuwe bedrag (ongewijzigde huur + nieuwe voorzieningen) moet worden betaald vanaf de maand die volgt op de verzending van het servicekostenoverzicht. U vindt de nieuwe berekeningsnota in de bijlage bij de servicekostenafrekening.