De cel geschillen

De Cel Geschillen is samengesteld uit :

  • Een Hoofd van de Cel
  • Een geschillenbeheerder

De Cel Geschillen beheert situaties waarin huurders een geschil hebben met EVERECITY.

De aanpak van geschillen is opgebouwd rond twee assen :

  1. Buitengerechtelijke geschillen : Deze bestaat erin om de rekeningen op te volgen van zowel aanwezige huurders als huurders die hun woning verlaten hebben en huurachterstallen hebben voor dewelke een afbetalingsplan werd toegekend en waarvan de betaling correct uitgevoerd wordt.
  2. Gerechtelijke geschillen : Deze bestaat erin om voor EVERECITY een vonnis te krijgen dat toelaat om de huurachterstand terug te vorderen van zowel aanwezige huurders als huurders die hun woning verlaten hebben. Indien de overeenkomst die voor de Vrederechter gesloten werd niet wordt nageleefd, dan kan EVERECITY het vonnis laten uitvoeren en overgaan tot loonbeslag of roerend beslag om haar schuldvorderingen te innen of nog de huurders uit de woning laten zetten en de gerechtelijke vordering handhaven om de verschuldigde bedragen en de gerechtskosten te innen.

Deze ultieme beslissing is onderworpen aan een strenge procedure en aan een controle van de sociaal afgevaardigde van de BGHM.

EVERECITY doet haar best om deze sanctie, die zware gevolgen heeft, te vermijden. Soms is dat echter niet mogelijk …

Een sociale woning hebben met een huur die rekening houdt met het inkomen en de samenstelling van het gezin, een dak boven zijn hoofd hebben, is vandaag de dag een kans die men niet mag laten schieten.

 

De huur betalen is een VERPLICHTING, geen OPTIE.

 

In 2017 registreerde EVERECITY in totaal meer dan 520 000 € huurachterstallen, wat overeenkomt met meer dan 5% van haar omzet. Vandaag begint het volume schuldvorderingen van EVERECITY te dalen dankzij de invoering van een snelle en strenge procedure en de toepassing van een meer drastische politiek ten aanzien van huurders die het afbetalingsplan dat hen verleend werd niet naleven. EVERECITY heeft dit resultaat kunnen bereiken en daarbij haar meest kwetsbare huurders kunnen sparen, in een doorlopend streven naar evenwicht tussen het innen van de schuldvorderingen en het vermogen van de huurders met huurachterstallen om hun schulden te betalen.

Ten aanzien van huurders die voorrang geven aan het regelmatig betalen van hun huur en lasten is het onaanvaardbaar om sommige huurders met minder scrupules schulden te laten cumuleren en het afbetalingsplan dat hen nochtans verleend werd niet na te leven. EVERECITY heeft zich ertoe verbonden om alles in het werk te stellen om te winnen en elk jaar het aantal huurschuldvorderingen te verminderen.

 

[helpful]