De verhuringcel

De Verhuringcel bestaat uit :

  • Een hoofd van de cel
  • Twee administratief bedienden

De Verhuringcel staat in voor het volledig administratief beheer van de dossiers van de huurders vanaf hun intrede in de woning totdat ze deze verlaten.

De taken van de verhuringcel zijn opgebouwd rond 3 assen :

  1. De verhuur :

De Verhuringcel legt de lijst van de te verhuren woningen voor aan een toewijzingscomité. Deze lijst wordt opgesteld in samenwerking met de Cel Onderhoud Patrimonium die de woning in goede staat herstelt. De woningen worden bij voorrang toegewezen aan huurders die een mutatie hebben aangevraagd of aan afwijkende transfers na onderzoek van de Cel Sociale Ontwikkeling, en vervolgens aan kandidaat-huurders voor dewelke een afwijkingsaanvraag “artikel 33” werd opgesteld door een maatschappelijk assistente, aan kandidaat-huurders die voldoen aan de criteria van de conventies “artikelen 36 en 37” en tot slot aan kandidaat-huurders in de volgorde van de wachtlijst. De verdeling van de toewijzingen gebeurt volgens een percentage dat door Everecity bepaald wordt en door de BGHM bekrachtigd wordt. Momenteel wordt 30% van de woningen toegewezen aan mutaties en transfers, de resterende 70% worden toegewezen aan andere categorieën volgens de regels van de van kracht zijnde reglementering.

Alle toewijzingen worden geregeld door het BRBHG van 26/09/1996  en gecontroleerd door de sociaal afgevaardigde die door de BGHM aangeduid werd bij Everecity.

De verhuringcel staat ook in voor het verhuren van de garages, de kelders, de percelen en de fietsstallingen.

  1. Betrekking van de woning :

De Verhuringcel staat in voor de jaarlijkse herziening van de berekening van de huurprijzen. Ze houdt rekening met elke wijziging die in de loop van het jaar in uw gezin heeft plaatsgevonden en herberekent desgevallend uw huur indien u een vermindering van 20% van uw inkomsten ten opzichte van de inkomsten die in aanmerking genomen werden voor de jaarlijkse berekening van uw huur kunt aantonen.

De Verhuringcel ziet erop toe dat de regels met betrekking tot de bewoning van de woning nageleefd worden. Deze regels zijn opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

  1. Opzegging van de huur :

De verhuringcel zorgt voor de administratieve opvolging van de opzegging: van het ontvangstbewijs tot de overhandiging van de sleutels. De adressen van de lege woningen worden doorgegeven aan de Cel Onderhoud Patrimonium, die de woning opnieuw in goede staat herstelt voordat ze opnieuw verhuurd wordt.

Hoe neem ik contact op met de Verhuringcel ? :

  02 430 65 00

  everecity@everecity.be

A. Vermeylenlaan 58/1, 1140 Brussel

 

[helpful]